Het FLAC vergoedingsstelsel 2023 is samengesteld uit drie fondsen:

 1. Toptienfonds
 2. Atletenfonds
 3. Publiciteitsfonds

Hieraan is ook een reglement verbonden.

 1. Toptienfonds
  Het toptienfonds werd opgericht om onze topatleten te vergoeden voor hun onkosten.
  De minimatabellen worden jaarlijks door het bestuur samengesteld op basis van de gemiddelde Belgische top tien ranglijsten van de laatste vijf jaar.
  - Vrouwen
  - Mannen
  Atleten kunnen een top tien fonds-vergoeding krijgen, wanneer zij een minimum behalen uit de tabel, ”minima toptienfonds“.
  Er zijn twee categorieën : één voor de juniores en één voor alle categorieën. Ook het eindklassement van de crosscup (veldlopen) telt nu mee.
  De juniores categorie is enkel voorbehouden voor de juniores, alle andere categorieën dienen een top tien prestatie AC te lukken om een vergoeding te krijgen.
  Indien een atleet meerdere minima behaalt, dan wordt enkel de hoogste vergoeding uitbetaald.
  Een atleet, die recht heeft op een top tien fondsvergoeding, kan die verhogen door in hetzelfde jaar een finale, of een medaille te behalen op, een nationaal kampioenschap AC, juniores of beloften.
  Alleen de hoogste verhoging komt in aanmerking en slechts éénmaal.
  Het bestuur kan een top tien fondsvergoeding toekennen als een atleet een uitzonderlijke prestatie lukt in een discipline die niet gehonoreerd wordt in de top tien fondstabellen.
  Een selectie voor de Belgische ploeg wordt gehonoreerd met 50€; een selectie voor een Europees kampioenschap met 100€ en een selectie voor het wereldkampioenschap of Olympische spelen met 200€.

  Verhoging kampioenschap
    Alle categorieën Juniores / Beloften
  Goud 150€ 100€
  Zilver 100€ 80€
  Brons 80€ 50€
  Finale 50€ 30€
 2. Atletenfonds
  Dit stelsel geldt enkel voor atleten die niet in aanmerking komen voor het top tien fonds.
  Er worden punten toegekend voor de plaats per discipline in de West-Vlaamse rangschikking en voor deelname aan BK.  Voor een finale – of een podiumplaats op een BK (ook cross) worden dezelfde bedragen als voor een Top 10 fonds atleet voor juniores, beloften en AC (zie Top 10 fonds) toegekend. Voor cadetten, scholieren en Masters wordt goud beloond met 80 €, zilver met 50 €, brons met 30 € en een finaleplaats (voor cadetten en scholieren)  met 20 €. Een master komt maar voor één titel in aanmerking. Een finaleplaats is equivalent aan een plaats binnen de eerste 8 ( ook in het BK cross ). Voor BK Indoor komen alleen podiumplaatsen in aanmerking (een master komt maar voor één discipline in aanmerking). Een clubrecord wordt gehonoreerd met een premie van 10€.

  Prestaties op niet-kampioenschapsnummers (300m, 1000m, enz.) komen niet in aanmerking.
  Het bestuur bepaalt de waarde van één punt (beschikbaar budget/som punten). De som der punten is gelijk aan alle punten van atleten die niet in het top tien fonds voorkomen.
  Er wordt steeds afgerond naar het dichtste veelvoud van 10€. Een deel van de vergoeding wordt in waardebonnen uitbetaald. Het bedrag wordt beperkt tot 200€.
  De eindstand is op te vragen bij het bestuur.

 3. Publiciteitsfonds
  Bovenop het top tien fonds en het atletenfonds wordt een budget voorzien voor de publicitaire impact van de atleet.

  Dit stelsel beloont de atleten die in de pers of op tv komen met hun clubtrui. Dit seizoen bedraagt het budget 700 euro.
  De toekenning en de verdeling van het budget ”publiciteitsfonds” geschiedt onder de volgende voorwaarden:
  • de jaarlijkse beslissing van het bestuur om een bedrag ter beschikking te stellen
  • het systeem is geldig voor atleten vanaf de categorie benjamins
  • de publiciteit van de FLAC sponsors moet duidelijk leesbaar  naar voor komen in de pers (krant, tijdschrift of tv). Foto’s op websites komen niet in aanmerking. Het borstnummer mag het logo van de sponsors niet afdekken
  • de atleet dient zelf de bewijsstukken (persknipsels met foto op volledige pagina en tv-opnames) binnen te leveren voor de periode van 1 november tot 30 oktober van het volgende jaar. Het infoblad  vermeldt de krant, het tijdschrift of de tv zender, en ook wanneer en hoeveel keer (tv) de publiciteit verschenen is. De inleveringsdatum is eind oktober en gebeurt via de afgevaardigde van de kernen. Alle krantenknipsels en tv opnames worden terugbezorgd aan de atleet
  • voor tv uitzendingen waarbij dezelfde beelden meerdere keren per dag herhaald worden blijft het aantal beperkt tot 2 keer
  • de maximumwaarde per punt wordt bepaald op basis van de bekomen punten.

REGLEMENT

 • De atleet moet lid zijn van FLAC en doet niets dat de goede naam van de club of de trainer kan schaden
 • De atleet moet regelmatig trainen en een planning opstellen in samenspraak met zijn trainer. Bij problemen tussen trainer en atleet zal het bestuur naar de beste oplossing zoeken voor beide partijen
 • De atleet draagt steeds de clubuitrusting bij officiële wedstrijden en zorgt ervoor dat de sponsors goed leesbaar blijven. Ook op het podium moeten deze goed leesbaar zijn
 • Van punt 2 en 3 kan enkel afgeweken worden als het bestuur bijtijds geïnformeerd wordt en er zijn toestemming voor geeft. De atleet is persoonlijk verantwoordelijk voor het informeren van het bestuur
 • De atleet heeft slechts recht op zijn vergoeding wanneer hij ook in het seizoen volgend op de prestatie lid blijft van FLAC (vóór 1 januari)
 • Uit respect voor de sponsors moet de atleet aanwezig zijn op de uitreiking van de vergoedingen en op uitreikingen van andere trofeeën door de stadsbesturen. Enkel bij een grondige reden om afwezig te zijn kan hiervan worden afgeweken
 • De atleten die wegens kwetsuur of ziekte niet kunnen deelnemen aan kampioenschappen waarvoor ze hebben ingeschreven moeten zelf zorgen voor een doktersbriefje en dit aan de VAL bezorgen (rechtstreeks of via ons secretariaat). Let wel dat tijdens een kampioenschap de atleet die zich kwetst dit moet gaan aangeven aan de dienstdoende scheidsrechter indien hij aan een tweede nummer of finale niet kan deelnemen.
 • Indien de club een boete krijgt wordt dat afgetrokken van de vergoeding
 • De uitbetaalde vergoeding en de te behalen prestaties worden jaarlijks aangepast.

(versie 16-11-2021)